• Za traťou 1517, Lipany
  • Pon, Ut, Št, Pia 07:00 - 15:30, Streda 07:00 - 17:00
  • +421 948 888 008

Technická kontrola

Pod pojmom

technická kontrola

motorového vozidla sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

Druhy technických kontrol

technická kontrola pravidelná
technická kontrola zvláštna
technická kontrola administratívna
opakovaná technická kontrola

Aké doklady je potrebné predložiť na STK pri technickej kontrole pravidelnej alebo opakovanej?


1. osvedčenie o evidencii časť II („papierový“ doklad formátu A4 vydávaný od 1. júna 2010), alebo, ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 1. marca 2005 do 1. júna 2010, potom osvedčenie o evidencii („papierový“ doklad formátu A4), alebo, ak ide o doklady vydané k vozidlu pred 1. marcom 2005, potom technický preukaz vozidla,
2. ak bol doklad podľa prvého bodu zadržaný políciou, potom namiesto neho jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o jeho zadržaní vydaným útvarom Policajného zboru,
3. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom LPG alebo CNG, ktoré týmto zariadením nebolo vybavené od výrobcu (zariadenie bolo namontované dodatočne) a jeho montáž bola vykonaná v Slovenskej republike,
4. pri opakovanej technickej kontrole k technickej kontrole pravidelnej okrem vyššie uvedených dokladov aj protokol z predchádzajúcej kontroly vozidla. Podrobnosti ohľadom predkladaných dokladov pri ostatných druhoch technických kontrol sú uvedené v paragrafe 46 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.