• Za traťou 1517, Lipany
 • Pon, Ut, Št, Pia 07:00 - 15:30, Streda 07:00 - 17:00
 • +421 948 888 008

Príprava vozidlaČo treba na STK - Príprava vozidla1. Pravidelná technická kontrola alebo emisná kontrola vyžaduje predložiť


 • originál osvedčenia o evidencii časť I
 • originál osvedčenia o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010).
 • ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potom originál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4)
 • pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 - originál technického preukazu vozidla
 • potvrdenie o montáži fólií, ak ich má vozidlo nalepené - zadná fólia NESMIE prekrývať brzdové svetlá
 • protokol o kontrole nádrže pri vozidlách s pohonom CNG
 • ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol o montáži plynového zariadenia
 • Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
Pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:
 • doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

2. Povinná výbava

 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
 • reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky
 • autolekárnička (skontrolujte možné poškodenia a úplnosť)

3. Čisté vozidlo

 • vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok, majú byť umyté a vyčistené

4. Sklá

 • v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety
 • zasklievanie vozidla musí byť celistvé
 • na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm
 • na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie, na ostatných oknách len schválené fólie opatrené schvaľovacou značkou a s potvrdením o montáži fólií

5. Osvetlenie

 • všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné
 • funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel
 • vozidlá s výbojkovými svetlami musia mať automatické znižovanie stret. svetiel a čistenie svetlometov

6. Klaksón

 • skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

7. Pneumatiky

 • minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
 • skontrolujte si, či sú pneumatiky v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení
 • pneumatiky musia byť schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle

8. Brzdy

 • účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní
 • skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny

9. Prevádzkové kvapaliny

 • skontrolujte si hladinu kvapaliny do ostrekovačov (technik nemôže počas kontroly dolievať kvapalinu)
 • na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)

10. Identifikácia vozidla

 • údaje o vozidle uvedené v doklade vozidla musia zodpovedať skutočnému stavu vozidla

11. Puklice

 • pred kontrolou demontujte z vozidla puklice

12. Zahriatie motora

 • vozidlo pristavené na Emisnú Kontrolu musí mať motor zohriaty na prevádzkovú teplotu